Lihatietoa: kiertotalous ja sivutuotteet

Kiertotalous ja sivutuotteet: Tuotantoeläimistä käytetään elintarvikkeeksi hiukan vajaa puolet. Muu osa eläimestä eli niin sanotut sivutuotteet käytetään myös tarkoin hyödyksi, esimerkiksi lemmikkieläinten ruokintaan. Sivutuotteiksi sanotaan myös ruokajätettä ja lantaa. Sivuotteista saadaan muun muassa rehua, energiaa, nahkatuotteita ja lannoitteita.

Teksti: Mari Hannuksela  Kaavio: Honkajoki   Kuva: Shutterstock

Teurasprosessin aikana syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen on tärkeää kiertotalouden näkökulmasta. Kannattavassa elintarviketuotannossa tulee huomioida myös sivuvirtojen ja biojätteen tehokas hyödyntäminen – tämä on tärkeää niin toiminnan kaupallisen kannattavuuden kuin toiminnan kestävyyden ja imagonkin kannalta.

Kiertotalouden tarkoituksena on uudelleen käyttää raaka-aineet ja valmiit tuotteet niin, että niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Mitä paremmin onnistutaan estämään materiaalihäviöiden syntyminen, sitä paremmin toteutuvat ekologiset tavoitteetkin. Elintarvikeprosesseissa syntyvien hyödyntämättömien sivuvirtojenkäyttäminen muissa edellä mainituissa prosesseissa mahdollistaa ympäristön kuormituksen vähentämisen.
Sivuvirtojen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvasti liiketoimintamallien uudistamista ja yhteistyötä yli toimialarajojen.

Sivutuotteita säädellään tarkasti

Eläimistä saatavilla sivutuotteilla ja niistä johdetuilla tuotteilla tarkoitetaan kaikkia eläimistä saatavia tuotteita, joita ei käytetä elintarvikkeina, kuten teurastuksen sivutuotteita, meijeriteollisuuden sivutuotteita, kuolleita eläimiä ja lantaa. Sivutuotteita ovat myös myynnistä poistetut kaupan entiset eläinperäiset elintarvikkeet sekä ruokajäte. Eläimistä saatavissa sivutuotteissa voi esiintyä taudinaiheuttajia tai kemiallisia jäämiä, jotka saattavat aiheuttaa sairauksia sekä ihmisissä että eläimissä. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus ((EU) N:o 142/2011) sisältävät sivutuotteita koskevia säännöksiä. Sivutuoteasetuksen soveltamisala on laaja kattaen sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräilyn, kuljetuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen ja hävittämisen. Sivutuotevalvonnan ohjaus kuuluu Ruokavirastolle.

Honkajoki Oy on johtava renderöintilaitos

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden renderöinti- eli käsittely- ja kierrätyslaitos, joka kerää suomalaisilta teurastamoilta, lihanleikkaamoilta ja maatiloilta syntyneitä sivutuotteita. Honkajoen arvion mukaan potentiaalisesti renderöitäviä sivutuotteita syntyy Suomessa vuosittain noin 250 000 tonnia.

Sivutuotteet luokitellaan sivutuoteasetuksen mukaan niiden ihmiselle tai eläimille aiheuttaman terveysriskin mukaisesti luokkiin 1, 2 ja 3. Luokkaan 1 sisältyy riskialtteimmat sivutuotteet, joita ei saa käyttää elintarvikkeena eikä rehuna. Materiaali käsitellään (’renderöidään’) Suomessa keskitetysti Honkajoella. EU:n sääntöjen mukaan kyseisen kategorian käsiteltyjä lopputuotteita saa käyttää ainoastaan energiantuotantoon (polttaminen) ja biopolttoaineen raaka-aineena (rasva). Kategoriaan 1 kuuluu muun muassa nautojen päät, sisältäen aivot ja selkäytimet.

Luokan 2 sivutuotteet koostuvat sivutuotteista, jotka eivät ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai lemmikkieläinten ruokintaan. Luokan 2 sivutuotteisiin kuuluu muun muassa ruoansulatuskanavan sisältö, lanta sekä lihantarkastuksessa hylätyt ruhon osat, jotka eivät sisällä TSE-riskiainesta. Luokan 2 sivutuotteet voidaan hyödyntää turkiseläinrehuteollisuuteen hapotettuna, pois lukien lanta, jota voidaan hyödyntää eri prosessiteollisuuden aloilla, kuten biopolttolaitoksilla.

Luokan 3 sivutuotteet koostuvat lemmikkieläinruokintaan hyväksytyistä sivutuotteista, mutta eivät ole tarkoitettu kuitenkaan ihmisravinnoksi. Luokan 3 sivutuotteisiin kuuluvat eräin edellytyksin esimerkiksi veri, vuodat, sorkat, sarvet ja rasva.
Monipuolisia käyttötarkoituksia

Rasvaa pystytään hyödyntämään monin eri tavoin kemianteollisuudessa. Eläinperäisen raaka-aineen etuna on edullinen hinta, uusiutuvuus ja biohajoavuus.

Lihaluujauhoa hyödynnetään muun muassa lannoitekäyttöön. Hyödyntämismahdollisuuksia on myös kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. Sivutuotteita voidaan hyödyntää myös biohajoavien materiaalien valmistukseen. Luuaines ja muu runsaasti kollageenia sisältävä raaka-aine voidaan jalostaa hydrolysoiduksi kollageeniksi tai gelatiiniksi.

Elimiä voidaan käyttää elintarvikkeeksi tai rehuksi. Terveistä eläimistä kerättyjä elimiä, etenkin munuaisia, sappinestettä, maksaa, munasarjoja, haimaa ja aivokuorta sekä rauhasia, käytetäänkin nykyään lääketeollisuudessa erilaisten lääkkeiden ja hormonien tuotantoon.

Eläimen elopainosta vajaa 4 % on verta, jota pystytään hyödyntämään elintarvikkeista aina prosessiteollisuuteen saakka. Verta voidaan käyttää elintarvike- ja lääketeollisuuden rinnalla myös sideaineena muun muassa liima-, paperi- ja muoviteollisuudessa.

Honkajoki Oy ja muut sivutuotteiden käsittelijät kehittävät aktiivisesti yhä tehokkaampia tapoja kerätä ja käsitellä sivutuotteita ja löytää kaikille tuotteille mahdollisimman kestävä ja kannattava käyttötarkoitus.

Lähteet:
Foodwest Oy, Markku Niemistön kirjoitukset Lihalehdessä
Maa- ja metsätalousministeriö
Honkajoki Oy
Ruokavirasto
Sitra: Kala- ja porotalous osaksi Lapin kiertotaloutta 2017
Turku AMK Veera Suontausta ja Eija Kulju 2022: Teurassivutuotteiden hyödyntämisen kattavat mahdollisuudet

Sarja päättyy

© Copyright - Liha ja ruoka